7. ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2019

Siedmy ročník súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU vďaka vynovenému štatútu otvára dvere viacerým záujemcom o účasť v súťaži!
 
Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia a ich pôvodcov ako aj počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a rezortných výskumných ústavov. Hlavným cieľom súťaže naďalej ostáva oceniť inovatívne výstupy vedeckovýskumnej činnosti s prínosom pre prax a ich pôvodcov,  motivovať vedeckovýskumných pracovníkov pre zapájanie sa do procesu ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie a zvýšiť povedomie o transfere technológií.

 Prvou novinkou v tomto roku je, že sme oproti minulým rokom (bolo možné zaslať nomináciu iba v kategórii "Inovácia") upravili znenie možných nahlásení a otvorili prijímanie nominácii pre všetky nasledovné:

  • technológie a inovácie

Originálne, unikátne a zároveň najlepšie využiteľné výsledky vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie.

  • pôvodcov/pôvodkyne, pôvodcovské kolektívy

Osobu (pôvodcu/pôvodkyňu) alebo pôvodcovský kolektív s príkladným prístupom k procesu ochrany výstupov ich vedeckovýskumnej činnosti a následnej komercializácie.

  • počiny s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku

Počin s prínosným vplyvom v oblasti transferu technológií na Slovensku, alebo konkrétny prípad vykazujúci známky systematického prístupu ochrany a komercializácie duševného vlastníctva zo strany lokálneho centra transferu technológií alebo obdobnej organizačnej jednotky vedeckovýskumnej inštitúcie, či jednotlivcov z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií.

 Druhou novinkou oproti minulým rokom (nominácie do súťaže museli prejsť cez príslušné Centrá transferu technológií) je sprístupnenie zasielania nominácií napriamo, ktoré nám môžu poslať:
 

  • jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií
  • centrá pre transfer technológií (prípadne obdobné pracovisko v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe)
  • Centrum transferu technológií pri CVTI SR


Nominácie sa zasielajú v elektronickej forme na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk, najneskôr do 15. septembra 2019 a to prostredníctvom určeného formulára. Podrobné informácie o súťaži CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU (nahlasovací formulár, termíny, štatút, minuloroční víťazi, fotogalérie, atď.) nájdete TU.

 

Slávnostné vyhlásenie víťaza súťaže CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2019 a odovzdanie ceny sa už tradične uskutoční počas konferencie TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU A V ZAHRANIČÍ 2019, ktorá sa bude konať 23. októbra 2019 (viac informácií o podujatí TTSZ 2019 získate TU).  

 

 

Súťaž Cena za TT 2019